Keyboard and Mouse

Stretching and Balance

Education

Level 1.

June. 29. 2021

(3일, 20시간 과정) 

2021년 6월 29일(토),7월 5(토),12일(토)

시         간 : 10:00 ~ 18:00

장         소 : 도곡동 959-20 천성빌딩 3층

                       (SNB 스트레칭 아카데미) 

강  의  료 : 660,000 원

모집정원 : 12명 (선착순)

입금계좌

(기업) 932-015649-01-013 

​예금주 : 헤만 (안기만)

IMG_2794.JPG