Keyboard and Mouse

Stretching and Balance

Education

Level 1.

MAR. 7. 2020

(3일, 20시간 과정) 

2020년 3월 7일(토),14(토),21일(토)

시         간 : 10:00 ~ 18:00

장         소 : 도곡동 959-20 천성빌딩 3층

                       (SNB 스트레칭 아카데미) 

강  의  료 : 660,000 원

모집정원 : 14명 (선착순)

입금계좌

(기업) 932-015649-01-013 

​예금주 : 휴먼워커스 (안기만)

​© 2017 by SNB stretching and balance academy. Proudly created with SNB